Algemene Voorwaarden inclusief Privacy Verklaring

algemene voorwaarden inclusief Privacy Verklaring 

bianca van den berg geboortfotografie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Fotografe: Bianca van den Berg Fotografie en de door haar ingeschakelde fotografe, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

2. Fotosessie: alle fotografie die geen geboortereportage is, waaronder in ieder geval zwangerschapsfotografie en newborn-fotografie.

3. Geboortereportage: Fotoreportage, te vervaardigen ten tijde van de bevalling.

4. Newborn-fotografie: Fotoreportage van de baby, bij voorkeur te vervaardigen als de baby ongeveer 5 tot 15 dagen oud is.

5. Baby-fotografie: Fotoreportage van de baby, niet zijnde newborn-fotografie.

6. Zwangerschapsfotografie: Fotoreportage tijdens de zwangerschap, waarbij de zwangerschap centraal staat.

7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

8. Hoge resolutie: een groot formaat digitaal fotobestand, geschikt om vergrotingen van te laten afdrukken.

9. Nabestelling: Bestelling van bepaalde digitale werken of drukwerken (bijvoorbeeld album, canvas, losse exemplaren van de foto’s) volgend na de fotosessie of geboortereportage.

10. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van fotografe waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

11. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.

12. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

13. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Bianca van den Berg Fotografie (hierna: fotografe) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)

14. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

15. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

2.Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotografe en opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod

1. Fotografe publiceert een prijslijst met standaard richtprijzen voor fotosessies op haar website. Deze richtprijzen zijn enkel bedoeld als indicatie en zijn niet bindend.

2. Fotografe doet, na overleg met opdrachtgever, een aanbod door middel van een offerte.

3. Een aanbod omvat enkel de fotografie en niet het leveren van fotobestanden en andere producten, tenzij anders overeengekomen.

4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotografe het aanbod deed.

5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden, door de verzonden offerte te bevestigen. In het geval van een geboortereportage dient deze offerte getekend retour gezonden te worden. In het geval van een fotosessie en nabestellingen dient opdrachtgever tenminste per e-mail akkoord te geven op de offerte.

2. Wanneer opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval de indruk wekt, dat fotografe werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.

3. Fotografe behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor fotografe onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografe kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

5.Uitvoering van de opdracht

1. Fotografe zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.

3. Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen het tijdig en juist informeren van fotografe met betrekking tot tijdstippen en locaties. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotografe zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

6.Levering

1. Tenzij anders overeengekomen ontvangt opdrachtgever binnen 6 weken een klein harmonicaalbum met daarin ongeveer 4 tot 8 foto’s, naar keuze van fotografe. Opdrachtgever heeft geen invloed op de invulling van het harmonica-album.

2. Tenzij anders overeengekomen stelt fotografe, binnen 15 werkdagen na de uitvoerdatum, een online preview van de met proeffoto’s in lage resolutie en voorzien van een watermerk, beschikbaar voor opdrachtgever. De preview blijft 2 maanden online staan, vanaf het moment van uploaden door fotografe. De fotobestanden in de preview mogen niet door opdrachtgever gebruikt worden, overeenkomstig artikel 16 van deze voorwaarden. Opdrachtgever kan op basis van de preview de fotobestanden nabestellen, overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden.

3. Indien overeengekomen levert fotografe een album of overige nabestellingen overeenkomstig artikel 9 en 10 van deze voorwaarden

7.Zwangerschapsfotografie

1. Fotografe en opdrachtgever zullen in overleg een geschikte locatie overeenkomen.

2. Wanneer een fotosessie in de buitenlucht is overeengekomen, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal fotografe opdrachtgever tijdig hierover inlichten en, in overleg, voor een geschikte vervangende (binnen)locatie zorgen. Indien opdrachtgever niet instemt met de nieuwe locatie, zal fotografe, in overleg, een voorstel doen voor een nieuwe uitvoerdatum, binnen 2 weken na de originele uitvoerdatum.

3. Indien het uitvoeren van zwangerschapsfotografie redelijkerwijs niet meer mogelijk is op de nieuwe uitvoerdatum, bijvoorbeeld omdat de bevalling in de tussentijd al heeft plaatsgevonden, kan een vergelijkbare vorm van fotografie die op korte termijn plaatsvinden, ter waarde van de eerder overeengekomen zwangerschapsfotografie. Fotografe zal altijd met opdrachtgever hierover in overleg treden.

4. Opdrachtgever is gehouden zorgvuldig om te gaan met eventuele kledingstukken of attributen door fotografe ter beschikking worden gesteld voor de uitvoer van de fotosessie.

8. Newborn-fotografie

1. Fotografe zal, in overleg met opdrachtgever, een geschikte studiolocatie ter beschikking stellen.

2. Het is mogelijk de newborn-fotografie op niet op de studiolocatie van fotografe te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld thuis bij de opdrachtgever. In dat geval zal fotografe beperkter zijn in diens mogelijkheden, onder andere met betrekking tot de mogelijke attributen. Fotografe geeft in dergelijke gevallen geen garantie dat het resultaat hetzelfde is als de newborn-fotografie die op studiolocatie van fotografe plaatsvindt.

3. Fotografe verstrekt aan opdrachtgever een informatieblad voorafgaand aan de uitvoerdatum. Opdrachtgever is gehouden de instructies van het informatieblad zorgvuldig op te volgen voor een optimaal resultaat tijdens de uitvoerdatum. Fotografe staat niet in voor het resultaat indien opdrachtgever de instructies niet, niet volledig of niet zorgvuldig heeft opgevolgd.

4. Newborn-fotografie is gemiddeld genomen mogelijk wanneer de baby 5 tot 15 dagen oud is. Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 3 dagen na de geboorte van de baby contact op te nemen met fotografe voor het plannen van de uitvoerdatum.

5. Indien het kind ziek is op de afgesproken uitvoerdatum, zal fotografe, in overleg, een voorstel doen voor een nieuwe uitvoerdatum, binnen 2 weken na de originele uitvoerdatum. Indien opdrachtgever ook niet instemt met een nieuwe datum kan alsnog binnen 4 weken vervangende baby-fotografie plaatsvinden.

6. De verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind blijft bij de ouders. Fotografe heeft het recht te weigeren de newborn-fotosessie uit te voeren indien het kind ziek is, of wanneer fotografe zelf ziek is.

7. Opdrachtgever mag de overeenkomst ontbinden indien, wegens overmacht, waaronder ziekte van de baby, geen fotosessie mogelijk is binnen 4 weken na geboorte.

8. Fotografe fotografeert de baby zoals de baby is op moment van de newborn-fotosessie. Fotografe

geeft bijvoorbeeld geen garantie op foto’s van een slapende baby indien de baby tijdens de sessie wakker blijft.

5. Indien ook andere familieleden of personen gefotografeerd dienen te worden tijdens de newbornfotosessie,

dient opdrachtgever dit vooraf aan te geven. Fotografe behoudt zich het recht voor in dit geval extra tijd in rekening te brengen. Fotograaf geeft geen garantie op bepaalde resultaten en beelden die afhankelijk zijn van de medewerking van de extra personen in de foto, bijvoorbeeld in gevallen dat jonge kinderen bij de fotosessie betrokken worden.

9. Het album

1. Fotografe maakt het ontwerp voor het album naar eigen kennis, stijl en inzicht.

2. Fotografe zal niet eerder aan het ontwerpen van het album beginnen, dan wanneer de gehele factuur voor de fotoreportage en het album is voldaan.

3. Fotografe stelt aan opdrachtgever een eerste opmaak van het album online beschikbaar binnen 4 weken nadat de factuur is voldaan.

4. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp eenmaal wijzigingen laten aanbrengen, die fotografe zal verwerken binnen 14 dagen. In deze wijzigingsronde kunnen enkel foto’s worden omgewisseld voor foto’s met dezelfde verhoudingen. De opmaak en/of vormgeving van het album kan niet worden gewijzigd in deze ronde. Extra wijzigingsrondes of meer ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met fotografe en tegen betaling van een extra vergoeding.

5. Zodra opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor de opzet van het album zal fotografe overgaan tot bestellen van het album.

6. Indien fotografe niet binnen 3 maanden een reactie op het laatste ontwerp heeft ontvangen, wordt dit laatste ontwerp als akkoord door opdrachtgever beschouwd.

7. Het album wordt door fotografe persoonlijk aan opdrachtgever overhandigd, tenzij anders overeengekomen. De termijn van levering is binnen 6 weken na akkoord op het ontwerp, tenzij opdrachtgever niet binnen deze termijn beschikbaar is voor het in ontvangst nemen van het album. In dat geval zal levering plaatsvinden op een ander tijdstip, in overleg met opdrachtgever. Indien er sprake is van een langere levertijd, zal fotografe daar zo snel mogelijk melding van maken.

8. Als na levering van het album schade ontstaat bij normaal gebruik, dient opdrachtgever dit onverwijld, uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking, bij de fotografe schriftelijk aan te geven. Opdrachtgever dient aan fotografe de gelegenheid te geven de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen.

9. Opdrachtgever zal het album thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart opdrachtgever het album liggend op de daarvoor geschikte plaats. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik zijn voor eigen rekening van opdrachtgever.

10.Nabestelling fotobestanden en overige producten

1. Fotografe zal niet eerder aan bestelling van de nabestelde producten beginnen, dan wanneer de gehele factuur voor de fotoreportage en de nabestelling is voldaan. Fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Fotografe levert enkel bewerkte fotobestanden en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAWbestanden van de foto’s.

3. Het product wordt per post of digitaal, op een usb-stick, geleverd, afhankelijk van het type product. Afgedrukte producten, bijvoorbeeld canvassen en afgedrukte foto’s, worden geleverd binnen 4 weken nadat de gehele factuur voldaan is. De termijn van de levering van digitale bestanden is 1 week na betaling. Indien er sprake is van een langere levertijd, zal fotografe daar zo snel mogelijk melding van maken.

4. Als na levering van de producten schade ontstaat bij normaal gebruik

5. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die niet ontstaan is bij normaal gebruik zijn voor eigen rekening van opdrachtgever.

6. Bijzondere eigenschappen van een product, zullen voorafgaand aan de bestelling medegedeeld worden.

7. Na levering van digitale bestanden, dient opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van kopieën daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is fotografe niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.

11.Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotografe een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

2. In geval van een opdracht waarvoor fotografe reis- en verblijfkosten maakt, zal fotografe deze kosten vooraf aanduiden in de offerte.

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotografe gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

4. Als aannemelijk is dat fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotografe dit doorberekenen aan opdrachtgever.

5. Alle door fotografe genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

12.Betalingsvoorwaarden

1. Fotografe zal aan opdrachtgever overeengekomen bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Of, indien dit eerder plaatsvindt, dient betaling in ieder geval plaats te vinden voordat de fotoreportage plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

3. De betalingsverplichting blijft ook gelden indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

4. Indien opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

13.Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan fotografe de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fotografe zal opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.

2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

3. Indien opdrachtgever de overeenkomst voor geboortefotografie later dan 4 weken voor de geplande uitvoerdatum annuleert, brengt fotografe de tussen fotografe en opdrachtgever overeengekomen annuleringskosten in rekening.

4. Fotografe brengt 50% van het overeengekomen factuurbedrag in rekening indien opdrachtgever

de overeenkomst voor newborn-fotografie later annuleert dan 1 week voor de uitgerekende bevallingsdatum of later dan 2 dagen na geboorte, afhankelijk van welke datum eerder plaatsvindt.

5. Met uitzondering van hetgeen bepaald in het derde en vierde lid van dit artikel, brengt fotografe 50% van het overeengekomen factuurbedrag in rekening indien opdrachtgever de overeenkomst later dan 1 week voor uitvoerdatum annuleert.

14.Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotografe, tenzij anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotografe.

3. Fotografe kan de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld

haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Dit zal fotografe enkel doen wanneer en voor zover opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven.

4. Het gebruik door opdrachtgever van de proeffoto’s uit de preview, op welke manier dan ook, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het verwijderen van het watermerk van fotografe op deze proeffoto’s is uitdrukkelijk niet toegestaan.

5. Opdrachtgever krijgt, voor de gekochte fotobestanden, van fotografe een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-kanalen, maar niet bewerken.

6. Bij publicatie van de gekochte fotobestanden op eigen social media-accounts en de eigen websites dient de naam van fotografe vermeld te worden of moet in ieder geval de URL van de website van fotografe bij de foto’s worden vermeld. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel gebruik van de foto’s.

7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen. Bovendien mag opdrachtgever de foto’s niet inzenden voor wedstrijden of publicaties in (online) kranten, (online) tijdschriften of op andere websites, zonder hiervoor vooraf toestemming te hebben verkregen van fotografe.

8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotografe, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.

9. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

15.Privacy

1. Fotografe zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.

2. Fotografe zal de persoonsgegevens van opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van fotografe of wanneer opdrachtgever aan fotografe hiervoor toestemming heeft gegeven.

16.Aansprakelijkheid

1. Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.

2. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of

afdrukken die niet door fotografe geleverd zijn. Ook is fotografe niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

3. Fotografe is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotografe aan

opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.

4. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van fotografe gedekt wordt.

17.Klachten

1. Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.

2. Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat fotografe waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen.

3. Bij fotografe ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij fotografe zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.

4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

18.Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotografe aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

19.Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotografe en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.